Kursplan

Samhällsorientering ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du kommer att lära dig mer om hur du blir delaktig i det svenska samhället genom diskussion och dialog. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Ämnen som diskuteras är: hälsa, kultur, värdegrund, barnuppfostran, demokrati etc. Det ingår även studiebesök i varje kurs.

Kursen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk och samhällsvetenskaplig utbildning och erfarenhet som talar dit modersmålet.


Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138, 2013:158) och 2017:596 är att deltagarna ska utveckla kunskap om:

•  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
•  den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
•  hur samhället är organiserat
•  praktiskt vardagsliv
 

Samhällsorienteringen ska innehålla åtta obligatoriska delar

 

1. Att komma till Sverige

Integrations- och etableringsprocessen.
Arbetets och språkets betydelse.
Kultur och högtider i Sverige.

 

2. Att bo i Sverige

Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och infrastruktur.
Sveriges geografi och befolkning.
Bostad och boende: boendeformer, bostadsförmedling, bostadsfinansiering och hemförsäkring m.m.
Kommunal service och lokalkännedom, exempelvis de viktigaste kommunala institutionerna, det lokala näringslivet, sopsortering, brandsäkerhet och annat skydd mot olyckor.
Det dagliga livet, exempelvis praktiska aspekter på konsumentrollen, alkohol, tobak och narkotika, allemansrätt och djurskydd.
Att leva med funktionshinder.

 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande.
Validering av utländsk kompetens.

Arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Att söka arbete.
Att arbeta.
Att starta och driva företag.
Skatt och deklaration.
Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen.
Fritid, kultur- och föreningsliv.
 

4. Individens rättigheter och skyldigheter

Jämställdhet och individens frihet.
Rättigheter för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Diskrimineringslagstiftning och Diskrimineringsombudsmannen.
Hjälp och stöd: familjerådgivning, kvinnojourer och Barnens Rätt I
Samhället (BRIS).

 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden.
Att vänta barn och föda barn.
Föräldraförsäkring.
Barns rättigheter.
Relevanta delar av föräldrabalken, skollagen (2010:800), socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
Skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet –
organisation, arbetssätt, syfte och förväntningar på barnen och
föräldrarna.

 

6. Att påverka i Sverige
Folkstyrelsen:
Demokrati i teori och praktik.
Hur Sverige styrs – nationellt och lokalt perspektiv.
Europeiska unionen.
Åsiktsbildningen i samhället inklusive politiska partier, massmedier,
föreningar och organisationer.
Hur val går till.
Rättsstaten:
Grundlagens principer om åsiktsfrihet, föreningsfrihet samt tryck- och
yttrandefrihet etc.
Rättstatens principer och mänskliga rättigheter.
Rättsväsendet: polisens och domstolarnas roll inklusive rätten till
offentlig försvarare och annat rättsligt biträde och rättshjälp samt
Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern.
Offentlighet och sekretess.
Mutor och bestickning.

 

7. Att vårda sin hälsa i Sverige
Egenvård: sjukvårdsupplysning och apotek.
Hälso- och sjukvård.
Tandvård.

 

8. Att åldras i Sverige
Pensioner.
Äldreomsorg.
Begravning.
Svenska arvsregler.
Inom

Inom varje del ska utgångspunkt tas i de mål som angetts för samhällsorienteringen. Det betyder t.ex. att jämställdhet mellan kvinnor och män ska behandlas i alla delar där det är möjligt och lämpligt. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarnas behov och förkunskaper och de lokala förutsättningarna.

 

Kursplanen i Stockholms län:

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län har delat in de obligatoriska delarna i kurserna i fyra block. Dessutom ingår information om hälsa i kursen.
 

Del 1 Del 1: Ny i Sverige
•  Att komma till Sverige
•  Att bo i Sverige
•  Att vårda sin hälsa i Sverige

Del2 Del 2: Arbete och utbildning
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Del3 Del 3: Demokrati
•  Individens rättigheter och skyldigheter
•  Att påverka i Sverige

 

Del4 Del 4: Barn och familj
•  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•  Att åldras i Sverige

 Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443