Kursplan

Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om:

– de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
– den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
– hur samhället är organiserat
– praktiskt vardagsliv

 

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. hur samhället är organiserat samt om praktiskt vardagsliv. I detta ingår kunskap om såväl offentliga institutioner som det civila samhället. Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion. Tyngdpunkten ska ligga på praktiska aspekter av att leva i Sverige, snarare än teoretisk information.

 

Samhällsorienteringen ska innehålla åtta obligatoriska delar

 

1. Att komma till Sverige

Denna del bör behandla:

Integrations- och etableringsprocessen.
Arbetets och språkets betydelse.
Kultur och högtider i Sverige.

 

2. Att bo i Sverige

Denna del bör behandla:

Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och infrastruktur.
Sveriges geografi och befolkning.
Bostad och boende: boendeformer, bostadsförmedling, bostadsfinansiering och hemförsäkring m.m.
Kommunal service och lokalkännedom, exempelvis de viktigaste kommunala institutionerna, det lokala näringslivet, sopsortering, brandsäkerhet och annat skydd mot olyckor.
Det dagliga livet, exempelvis praktiska aspekter på konsumentrollen, alkohol, tobak och narkotika, allemansrätt och djurskydd.
Att leva med funktionshinder.

 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Denna del bör behandla:

Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande.
Validering av utländsk kompetens.

Arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen.
Att söka arbete.
Att arbeta.
Att starta och driva företag.
Skatt och deklaration.
Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen.
Fritid, kultur- och föreningsliv.
 

4. Individens rättigheter och skyldigheter

Denna del bör behandla:

Jämställdhet och individens frihet.
Rättigheter för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Diskrimineringslagstiftning och Diskrimineringsombudsmannen.
Hjälp och stöd: familjerådgivning, kvinnojourer och Barnens Rätt I
Samhället (BRIS).

 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Denna del bör behandla:

Svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden.
Att vänta barn och föda barn.
Föräldraförsäkring.
Barns rättigheter.
Relevanta delar av föräldrabalken, skollagen (2010:800), socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga.
Skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet –
organisation, arbetssätt, syfte och förväntningar på barnen och
föräldrarna.

 

6. Att påverka i Sverige
Denna del bör behandla:

Folkstyrelsen:
Demokrati i teori och praktik.
Hur Sverige styrs – nationellt och lokalt perspektiv.
Europeiska unionen.
Åsiktsbildningen i samhället inklusive politiska partier, massmedier,
föreningar och organisationer.
Hur val går till.
Rättsstaten:
Grundlagens principer om åsiktsfrihet, föreningsfrihet samt tryck- och
yttrandefrihet etc.
Rättstatens principer och mänskliga rättigheter.
Rättsväsendet: polisens och domstolarnas roll inklusive rätten till
offentlig försvarare och annat rättsligt biträde och rättshjälp samt
Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern.
Offentlighet och sekretess.
Mutor och bestickning.

 

7. Att vårda sin hälsa i Sverige
Denna del bör behandla:

Egenvård: sjukvårdsupplysning och apotek.
Hälso- och sjukvård.
Tandvård.

 

8. Att åldras i Sverige
Denna del bör behandla:

Pensioner.
Äldreomsorg.
Begravning.
Svenska arvsregler.
Inom

Inom varje del ska utgångspunkt tas i de mål som angetts för samhällsorienteringen. Det betyder t.ex. att jämställdhet mellan kvinnor och män ska behandlas i alla delar där det är möjligt och lämpligt. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarnas behov och förkunskaper och de lokala förutsättningarna. Alla åtta delar är obligatoriska, men kommunen bestämmer själv i vilken ordningsföljd de behandlas.

 

 

Centrets kurser i Stockholms län är uppdelade efter fyra block

 
Block 1: Ny i Sverige
– Att komma till Sverige
– Att bo i Sverige
– Att vårda sin hälsa i Sverige

Block 2: Arbete och utbildning
– Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Block 3: Demokrati
– Individens rättigheter och skyldigheter
– Att påverka i Sverige

Block 4: Barn och familj
– Att bilda familj och leva med barn i Sverige
– Att åldras i Sverige

 

 

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443