Samverkan HälSa – hälsokommunikation


Från och med den 1 april 2015 kommer kurserna att bestå av 60 timmar samhällsorientering plus 12 timmars hälsokommunikation med fokus på hälsa och migration. Kursen blir då 72 timmar lång. Hälsoblocket hålls av hälsokommunikatörerna på Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting.

Bakgrund

Centret har under en längre tid uppmärksammat hälsoproblem bland deltagarna i samhällsorientering i Stockholms län och identifierat ett behov av hälsofrämjande insatser. Ohälsan har en direkt påverkan på etableringsprocessen och därmed en inverkan på samhällsorienteringen. Med detta som bakgrund har centret fått § 37-medel av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Mål

Målet med projektet är att få djupare kunskap om samarbetspartnernas inställning till hälsofrågor för nyanlända flyktingar, vilket förhoppningsvis leder till att berörda parter samverkar kring hälsofrågor för målgruppen.

Målet är även att främja hälsan och öka kunskapen om temat migration och hälsa bland deltagarna.

Målgrupp

Den primära målgruppen för projektet är deltagare i samhällsorienteringen. En sekundär målgrupp är beslutsfattare och handläggare på Arbetsförmedlingen, Stockholms läns landsting och kommunerna som samverkar kring samhällsorientering.

Syftet med projektet

  • undersöka fördelar och nackdelar med att integrera 12 timmars hälsokommunikation som en naturlig och inledande del i samhällsorienteringen
  • kartlägga samverkande kommuners, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landstings inställning till och organisation kring hälsofrågor för nyanlända flyktingar och den utökade målgruppen för samhällsorientering
  • identifiera möjligheter för fortsatt samverkan mellan alla berörda parter

Kontakta gärna projektsamordnaren vid eventuella frågor och funderingar kring projektet.

 

Asha Jama

Projektsamordnare
Arbetsmarknadsförvaltningen
Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
Besöksadress: Hornsgatan 124, plan 4
Telefon: 08-508 35 780/ 076-1235 780.
E-post: asha.jama@stockholm.se

 

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443