Folkhälsoarbete


Lafa – enheten för sexualitet och hälsa

Lafa är en förkortning för Landstinget förebygger aids och har till uppgift att förebygga hiv, andra sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter i Stockholms län. Lafa är ett metod- och kunskapscentrum för personer som arbetar med sex och samlevnad i Stockholms län, exempelvis inom skola, fritidsverksamhet, ungdomsmottagningar, inom vården och frivilligorganisationer. Lafas målgrupper är: ungdomar och unga vuxna, män som har sex med män, invandrare och flyktingar, patienter inom primärvården.

Läs mer om Lafa och deras metoder på: www.lafa.nu


Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum är Stockholms läns landstings kunskapscentrum i transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och “papperslösa”. Transkulturellt Centrum erbjuder utbildning, konsultation, handledning och metodutveckling för hälso- och sjukvårdspersonal.

Webbplats: http://www.transkulturelltcentrum.se/

Rapport om ett projekt, Transkulturellt Centrum, 2001: Folkhälsoarbete som stärker integrationsprocessen
Manual för intervju enligt kulturformuleringen i DSM-IV, Transkulturellt Centrum, 2007. Upplaga 2, 2009: kultur, kontext och psykisk diagnostik
Handledning för utbildare i kultur och kontext vid psykiatrisk diagnostik och bedömning, Transkulturellt Centrum, 2010: Handledning för utbildare
Rapport, Transkulturellt Centrum, feb 2008: Nyanlända flyktingar och hälso- och sjukvården


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443