Vem har rätt till samhällsorientering?

Person med uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl.
Personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) och bor i någon av de samverkande kommunerna har rätt till samhällsorientering hos centret.
I vissa fall kan du själv ringa till centret och anmäla dig till samhällsorientering. Det gäller när du har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl, men inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Fler nyanlända har rätt till samhällsorientering
Från och med den 1 maj 2013 har fler nyanlända invandrare än tidigare rätt till samhällsorientering. Den nya lagen säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda samhällsorientering för ytterligare nyanlända invandrare utöver de som omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”.

Den nya, utökade målgruppen är:
Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz.

De som inte omfattas är:
• De som går i gymnasieskola.
• Arbetskraftsinvandrare.
• Gäststuderande och gästforskare och deras familjemedlemmar.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443