መእተዊ ከምኡ’ውን ጥዕና


እንቋዕ ናብ ስልጠና ሲቪካዊ-ኣፍልጦ (ወይ ተውጂህ) ብደሓን መጻእኩም! ኮርስ ሲቪካዊ-ኣፍልጦ ነቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝመጻእኩም`ሞ ብዛዕባ ታሪኽ፡ ዲሞክራስን ስርዓትን ናይ ሕ/ሰብ ሽወደን ዝያዳ ፍልጠት ክትቀስሙ እትደልዩ ዝምልከት ኢዩ፡፡ እቲ ኮርስ ብቋንቋ ኣደ ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ 72 ሰዓታት ዝምንዉሑ ግዜ ማለት 2-6 ሳምንታት ይወሃብ፡፡

ኣብዚ ኮርስ`ዚ ብዛዕባ ተሞክሮኻ ንምንጽብራቕን ብመልክዕ ምይይጥ፡ ኣስተምህሮ ከምኡ`ውን ግብራዊ ልምምዳትን ኣብ ናይ ሽወደን ሕ/ሰብ ክትሳተፍ ዕድል እትረኽበሉ ኢዩ፡፡

እዚ ትምህርቲ`ዚ ብዛዕባ ናይ ሕ/ሰብ ዝምልከት ትምህርቲ ዝቐሰመ፡ ተሞክሮ ዘለዎን ተዛራባይ ናይቲ ቋንቋ-ኣደ ዝኾነን መምህር ወይ ኣሳላጢ ይምራሕ ወይ ይካየድ፡፡

ጥዕና፡ ኣብ መጀመርታ ናይዚ ኮርስ ብዛዕባ ጥዕናን ንጥዕና ዝጸልዉ ረቛሒታትን ብዝምልከት ንምዝራብ ዕድል ክትረኽቡ ኢኹም፡፡ ኣብዚ፡ ንስኻትኩም ብገዛእ ነብስኹም ጥዕናኹም ንምምሕያሽ እንታይ ከም እትገብሩ ዝምልከት ግብራዊ ፍልጠት`ውን ክትቀስሙ ኢኹም፡፡ እዚ ንጥዕና ዝምልከት ክፍሊ፡ ብናይ ጥዕናን ክንክንን ትምህርቲ ዝተማህረ ናይ ጥዕና ኣሰልጣኒ ዝምራሕ ኢዩ፡፡

እታ ንዲሞክራሲ እትምልከት ክፍሊ፥ እቲ ምህሮ ንዘተን ምንጽብራቕን ወይ ምትንታንን መሰረት ዝገበረ ኢዩ፡፡ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሕ/ሰብ ዘተ መሰረት ናይ ምዕባለን ለውጥን ኢዩ፡፡ ዘተ ኣብ ግብሪ መታን ክውዕል ደቂ-ሰባት ተራኺቦም ብዘይፍርሂ ዘተ ከካይዱ ዘኽእሎም መድረኽ የድልዮም፡፡ ናይ ሲቪካዊ-ኣፍልጦ ትምህርቲ እምበኣር ዕድል ዝኸፍት መድረኽ ኢዩ፡፡

 

•ኣየኖት ረቛሒታት ኢዮም ንጥዕና ዝጸልዉ?

•ከመይ ገይረ ኢየ ብዘለኒ ተሞክሮን ብድምጸይን ከበርክት ዝኽእል?

•ኣብዛ ሓዳስ ሃገር ግቡኣተይን መሰላተይን እንታይ ኢዮም?


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443