فیلمهای راجع به حفاظت در برابر آتشسوزی

واکنش صحیح درصورت شروع آتشسوزی یک دانش حیاتی است. شما چه واکنشی از خود نشان می دهید؟ در اینجا می توانید فیلمها را تماشا کنید و در کامپیوتر خود ضبط کنید تا بتوانید فیلمها را بدون دسترسی به اینترنت تماشا کنید

در آپارتمان شما آتشسوزی شده – شما چکار می کنید؟

آتشسوزی می تواند بطور ناگهانی بروز کند. دانش در مورد چگونگی واکنش شما هنگام آتشسوزی می تواند باعث نجات جان شما و سایرین شود. این فیلم را تماشا کنید که شما را برای واکنش صحیح درصورت بروز آتشسوزی در آپارتمان شما یا آپارتمان همسایه آماده می کند

 

در خانه شما آتشسوزی شده – شما چکار می کنید؟

آتشسوزی می تواند بطور ناگهانی بروز کند. دانش در مورد چگونگی واکنش شما هنگام آتشسوزی می تواند باعث نجات جان شما و سایرین شود. این فیلم را تماشا کنید که شما را برای واکنش صحیح درصورت بروز آتشسوزی در خانه شما آماده می کند

 

نمایش فیلم برای یک گروه

مخاطب فیلم جوانان و بزرگسالانی هستند که نیاز دارند چگونگی واکنش در برابر شروع آتشسوزی در خانه را فرابگیرند. در اینجا یک جزوه راهنمائی برای شما که می خواهید

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter