سر کار – چه موازینی معتبر است؟

(På jobbet – vad gäller?)

همه محل کارها بایستی قانون‌های موجود در بازارکار را رعایت کنند. پارلمان این قانون‌ها را تصویب می‌کند. در محل کارها، قانون‌هائی وجود دارد که مسائلی مانند محیط کار، مرخصی و حق استخدام شدن را تعیین می‌کند.

در اینجا برای نمونه چند قانون که کارفرما باید آنها را رعایت کند، آمده است:

–  قانون تأمین استخدامی که مخفف آن “لاس” LAS است، می‌گوید که کارفرما حق ندارد بدون رعایت برخی برخی مقررات در زمینه نوبت استخدام کسی را اخراج کند.

– قانون حق شرکت و اظهارنظر در تصمیم گیری در محل کار یا MBL ، به افراد امکان می‌دهد که در تصمیم‌گیری‌های مهم در محل کار خود مشارکت داشته باشند.

– قانون مرخصی، از جمله می‌گوید که همه کارکنان حق برخورداری از مرخصی را دارند.

– قانون محیط کار، قید می‌کند که محل کار بایستی ایمن ومطمئن باشد.

قراردادها توافق‌هائی هستند بین کافرمایان و کارپذیران. بسیاری از قرارداهای بازارکار ضمن دیدارها و مذاکرات سازمان‌های کافرمایان و سازمان‌های کارپذیران نوشته می‌شوند. یک قرارداد برای نمونه می‌تواند درباره ساعات کار یا دستمزد کار باشد. این مذاکرات بدون دخالت دولت انجام می‌گیرد و بر اساس توافق‌های آن سازمان‌ها استوار هستند.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter