قرارداد استخدام ودستمزد

(Anställningsavtal och lön)


 قرارداد استخدام

(Anställningsavtal)

هنگامی که کسی یک کار می‌گیرد، بایستی یک  قرارداد استخدام را امضا کند. در این قرارداد از جمله بایستی نام و آدرس کارفرما، وظایف شغلی و نوع استخدام قید شود. برای نمونه قید شود که آیا استخدام ثابت است یا استخدام نیازی. میزان دسمزد نیز بایستی در آنجا ذکر شود. کارفرکا و کارپذیر بایستی آنچه که در قرارداد استخدام آمده است را رعایت کنند.

در وبگاه اداره کاریابی یک فهرست کنترل برای قرارداد استخدام وجود دارد. به وبگاه زیر نگاه کنید:


دستمزد

(Lön)

دستمزد معمولاً در پایان هر ماه پرداخت می‌شود. هنگامی که یک شخص دستمزد دریافت می‌کند، حق دارد یک فیش حقوق با ریز جزئیات نیز دریافت کند. در آنجا نوشته شده است که میزان دستمزد و میزان مالیاتی که از سوی کارفرما پرداخت شده چقدر است. تاریخ پرداخت دستمزد نیز در آن فیش حقوقی نوشته شده است

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter