هنگامی که نمی‌توان کار کرد

(När man inte kan jobba)

در برخی دوره‌های زندگی، برای نمونه در هنگام بیماری، بیکاری یا بچه‌دارشدن نمی‌توان کار کرد. در آن هنگام می‌توان از راه بیمه‌های اجتماعی از دولت کمک مالی دریافت کرد.

بیمه‌های اجتماعی از راه مالیات‌هائی که مردم می‌پردازند تأمین می‌شود. این بدان معناست که هنگامی که یک فرد تندرست است و کار می‌کند به صندوق همگانی کمک می‌کند و هنگامی که یک فرد به علت بیماری یا دشواری‌های دیگر به کمک مالی نیاز دارد، از صندوق همگانی کمک دریافت می‌کند.

این صندوق بیمه است که کمک‌های گوناگون بیمه‌های اجتماعی را پرداخت می‌کند. برخی از کمک‌های بیمه‌های اجتماعی را حتی در صورتی که کسی کار نکرده باشد نیز می‌تواند دریافت کند.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter