اگر کسی بیمار شود

(Om man blir sjuk)

پدران و مادران حق دارند در خانه بمانند تا از کودک زیر ۱۲ سال خود که بیمار است نگهداری کنند. نام این کار”مراقبت از کودک بیمار”VAB است. اگر بخواهید در خانه بمانید و از کودک خود مراقبت کنید، باید به کارفرمای خود اطلاع دهید. اگر بیش از ۷ روز در خانه بمانید باید گواهی پزشک به کارفرمای خود ارائه دهید. در هنگام نگهداری از کودک بیمار خود می‌توانید حقوق مرخصی بچه داری از صندوق بیمه دریافت کنید. برای دانستن آنکه آیا حق دریافت کمک هزینه برای نگهداری از کودک خود دارید یا نه، می‌توانید با صندوق بیمه تماس بگیرید.


مراقبت از کودک بیمار

(Vård av sjukt barn)

پدران و مادران حق دارند در خانه بمانند تا از کودک زیر ۱۲ سال خود که بیمار است نگهداری کنند. نام این کار”مراقبت از کودک بیمار”VAB است. اگر بخواهید در خانه بمانید و از کودک خود مراقبت کنید، باید به کارفرمای خود اطلاع دهید. اگر بیش از ۷ روز در خانه بمانید باید گواهی پزشک به کارفرمای خود ارائه دهید. در هنگام نگهداری از کودک بیمار خود می‌توانید حقوق مرخصی بچه داری از صندوق بیمه دریافت کنید. برای دانستن آنکه آیا حق دریافت کمک هزینه برای نگهداری از کودک خود دارید یا نه، می‌توانید با صندوق بیمه تماس بگیرید.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter