صندوق بیمه بیکاری

(Arbetslöshetskassa)

بیمه بیکاری بدین منظور وجود دارد که افرادی که در جستجوی کار هستند بتوانند در هنگامی که در جستجوی کار هستند و تا هنگامی که کاری جدیدی می‌یابند، کمک هزینه بیکاری دریافت کنند.

برای دریافت کمک هزینه بیکاری بایستی از برخی شرایط برخوردار باشید، از جمله بایستی در اداره کاریابی نامنویسی شده باشید و فعالانه در جستجوی کار باشید. این مهم است که همانروزی که بیکار می‌شوید، نام خود را در اداره کاریابی بنویسید تا بتوانید از همانروز کمک هزینه بیکاری دریافت کنید.

این صندوق بیمه بیکاری یا “آ-کاسان” است که کمک هزینه بیکاری را می‌پردازد. این غرامت در دو گونه وجود دارد. میزان این کمک هزینه بستگی دارد به اینکه آیا شما عضو صندوق بیمه بیکاری “آ-کاسان” بوده‌اید یا نه و دارای چه شرایطی هستید.

برای عضو شدن در صندوق بیمه بیکاری “آ-کاسان” بایستی در هنگام اشتغال یک حق عضویت بپردازید. عضویت در “آ-کاسان” مشروط به عضویت در سندیکا نیست.

کسانی که بیکارند می‌توانند کمک هزینه بیکاری (a-kassa) بگیرند. کمک هزینه بیکاری پولی است که به افراد بیکار پرداخت می‌شود. اگر کسی حق دریافت کمک هزینه بیکاری نداشته باشد می‌تواند از کمون خود درخواست حمایت مالی، که کمک هزینه امرار معاش خوانده می‌شود، بکند.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter