هزینه مالی

(Ekonomiskt stöd)


کمک هزینه امرارمعاش

(Försörjningsstöd)

اگر کسی بیکار باشد و حق دریافت کمک هزینه بیکاری نداشته باشد، می‌تواند از کمون خود کمک هزینه مالی موسوم به “کمک هزینه امرارمعاش” دریافت کند.


کمک هزینه برنامه مقدماتی و کمک هزینه سکونت

(Introduktionsersättning, etableringsersättning)

پناهندگان تازه وارد که در برنامه مقدماتی کمون شرکت می‌کنند حق دریافت کمک هزینه برنامه مقدماتی از کمون را دارند. برای دریافت کمک هزینه برنامه مقدماتی بایستی از برخی شرایط را دارا باشید. برای نمونه بایستی در فعالیت‌هائی که به شما ارائه می‌شود، مانند آموزش زبان سوئدی، تعلیمات مدنی و کارآموزی شرکت کنید.

یک قانون جدید سکونت پناهندگان تازه وارد از سال ۲۰۱۰ به اجرا درمی‌آید. مسئولیت فعالیت‌های پیرامون سکونت پناهندگان از کمون‌ها به اداره کاریابی منتقل می‌شود. این بدان معناست که پناهندگان تازه وارد که پس از ۱ نوامبر ۲۰۱۰ اجازه اقامت می‌گیرند بایستی برای فعالیت‌های پیرامون سکونت پناهندگان مانند آموزش زبان سوئدی، تعلیمات مدنی و کارآموزی، در اداره کاریابی نامنویسی کنند. افرادی که در فعالیت‌های پیرامون سکونت پناهندگان شرکت می‌کنند حق دریافت کمک هزینه برنامه مقدماتی از اداره کاریابی را خواهند داشت.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter