فیلم در مورد تقاضای پناهندگی در سو ی دن (Dari)


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443