Anmälan

1. Person med uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl
Personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) har rätt till samhällsorientering enligt förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.  Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) ansvarar för att erbjuda samhällsorientering till de personer i denna målgrupp som bor i de samverkande kommunerna. Se nedan vilka de samverkande kommunerna är. Arbetsförmedlare gör en anmälan i vårt administrationsverktyg.

2. Nyanlända anhöriginvandrare
Sedan 2013 har fler nyanlända invandrare än tidigare rätt till samhällsorientering. Den lagen  säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda samhällsorientering för ytterligare nyanlända invandrare utöver de som omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”.

Den utökade målgruppen är:

  • Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. De får inte vara medborgare i ett land som är anslutet till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-land) eller Schweiz.

De som inte omfattas är:

  • De som går i gymnasieskola
  • Arbetskraftsinvandrare
  • Gäststuderande och gästforskare

 

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.


Hur går anmälan till?

I Stockholms län gäller följande: för den nya utökade målgruppen anmäler individen sig direkt till sin kommun, som gör en bedömning av individens rätt till utbildning.
Kontakta Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) för att få mer information.

E-post infosam@edu.stockholm.se eller på telefon: 08-508 35443

3. Person med uppehållstillstånd av andra skäl
Övriga nyanlända invandrare, till exempel arbetskraftsinvandrare, har ingen rätt till samhällsorientering enligt lagen. Några kommuner erbjuder ändå samhällsorientering till personer i den här gruppen. I de fallen ska handläggare på kommunen fatta ett beslut och göra en anmälan till CSO.

Att anmäla personer som inte omfattas av etableringslagen
I varje samverkande kommun finns en kontaktperson för utökad målgrupp (anhöriginvandrare). Den person har möjlighet att anmäla deltagare till kursen. Kontakta Centrum för samhällsorientering om du vill veta vem som är kontaktperson i din kommun. Kursen är alltid gratis för deltagarna. Om deltagaren inte ingår i målgrupperna för att läsa kursen, betalar kommunen 5 500 kr per person för de deltagare som läser samhällsorientering.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter