Kursplan

Samhällsorientering ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du kommer att lära dig mer om hur du blir delaktig i det svenska samhället genom diskussion och dialog. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Ämnen som diskuteras är: hälsa, kultur, värdegrund, barnuppfostran, demokrati etc. Det ingår även studiebesök i varje kurs.

Kursen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk och samhällsvetenskaplig utbildning och erfarenhet som talar ditt modersmål.


Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138, 2013:158) och 2017:596 är att deltagarna ska utveckla kunskap om:

•  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
•  den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
•  hur samhället är organiserat
•  praktiskt vardagsliv

Samhällsorienteringen ska innehålla åtta obligatoriska delar

 

1. Att komma till Sverige

Integrations- och etableringsprocessen
Arbetets och språkets betydelse
Kultur och högtider i Sverige

 

2. Att bo i Sverige

Arbetsmarknad, bosättningsmönster, näringslivsstruktur och infrastruktur
Sveriges geografi och befolkning
Bostad och boende: boendeformer, bostadsförmedling, bostadsfinansiering och hemförsäkring m.m
Kommunal service och lokalkännedom, exempelvis de viktigaste kommunala institutionerna, det lokala näringslivet, sopsortering, brandsäkerhet och annat skydd mot olyckor
Det dagliga livet, exempelvis praktiska aspekter på konsumentrollen, alkohol, tobak och narkotika, allemansrätt och djurskydd
Att leva med funktionshinder

 

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Utbildningsmöjligheter, vuxenutbildning och villkor för studerande
Validering av utländsk kompetens
Arbetsmarknaden och den svenska arbetsmarknadsmodellen
Att söka arbete
Att arbeta
Att starta och driva företag
Skatt och deklaration
Socialförsäkringar och arbetslöshetsförsäkringen
Fritid, kultur- och föreningsliv

4. Individens rättigheter och skyldigheter

Jämställdhet och individens frihet
Rättigheter för homo-, bi- och transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck
Diskrimineringslagstiftning och Diskrimineringsombudsmannen
Hjälp och stöd: familjerådgivning, kvinnojourer och Barnens Rätt i Samhället (BRIS)

 

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige
Svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden
Att vänta barn och föda barn
Föräldraförsäkring
Barns rättigheter
Relevanta delar av föräldrabalken, skollagen (2010:800), socialtjänstlagen
(2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga
Skola, förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet –
organisation, arbetssätt, syfte och förväntningar på barnen och föräldrarna

 

6. Att påverka i Sverige
Folkstyrelsen:
Demokrati i teori och praktik
Hur Sverige styrs – nationellt och lokalt perspektiv
Europeiska unionen
Åsiktsbildningen i samhället inklusive politiska partier, massmedier,
föreningar och organisationer
Hur val går till
Rättsstaten:
Grundlagens principer om åsiktsfrihet, föreningsfrihet samt tryck- och
yttrandefrihet etc
Rättstatens principer och mänskliga rättigheter
Rättsväsendet: polisens och domstolarnas roll inklusive rätten till
offentlig försvarare och annat rättsligt biträde och rättshjälp samt
Riksdagens ombudsmän (JO) och Justitiekanslern
Offentlighet och sekretess
Mutor och bestickning

 

7. Att vårda sin hälsa i Sverige
Egenvård: sjukvårdsupplysning och apotek
Hälso- och sjukvård
Tandvård

 

8. Att åldras i Sverige
Pensioner
Äldreomsorg
Begravning
Svenska arvsregler

Inom varje del ska utgångspunkt tas i de mål som angetts för samhällsorienteringen. Det betyder t.ex. att jämställdhet mellan kvinnor och män ska behandlas i alla delar där det är möjligt och lämpligt. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarnas behov och förkunskaper och de lokala förutsättningarna.

Kursplanen i Stockholms län:

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län har delat in de obligatoriska delarna i kurserna i fyra block.
Del 1 Del 1: Ny i Sverige
•  Att komma till Sverige
•  Att bo i Sverige
•  Att vårda sin hälsa i Sverige

Del2 Del 2: Arbete och utbildning
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Del3 Del 3: Demokrati
•  Individens rättigheter och skyldigheter
•  Att påverka i Sverige

 

Del4 Del 4: Barn och familj
•  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•  Att åldras i Sverige

 Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443