Vilka rättigheter har jag?

Hälso- och sjukvården i Sverige styrs av Hälso- och sjukvårdslagen, som handlar om att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor. Är man folkbokförd i Sverige har man samma rätt till sjukvård som svenska medborgare.


Rätt att välja vårdgivare

Som patient i Stockholm har man rätt att själv välja vilken vårdmottagning man vill gå till. Man kan till exempel välja att gå till en vårdcentral i en annan kommun för att de har kortare väntetider. Rätten att välja gäller även många andra vårdgivare, som till exempel mödrahälsovården och barnavårdscentralerna.


Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige har tystnadsplikt. Det gäller även tolkar och översättare. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om en patient, om patientens sjukdom eller behandling utan att patienten har godkänt det. Tystnadsplikten gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.

Personal inom vården får bryta tystnadsplikten om det finns risk för att ett barn far illa.


Rätt att säga nej

Patienten bestämmer själv om hon eller han vill ha vård eller inte, och kan säga nej till behandling, undersökningar eller mediciner. Men det kan också finnas tillfällen då patienten inte får eller klarar av att ta det beslutet, till exempel om patienten har en allvarlig psykisk sjukdom eller en smittosam sjukdom.


Rätt till information

Patienten har rätt att få information om sitt hälsotillstånd och om vilken behandling som finns. Informationen ska ges på ett sätt så att patienten förstår den. Om patienten behöver språktolk eller tolk för döva och hörselskadade så har hon eller han rätt till det.


Vårdgaranti

Vårdgarantin betyder att patienten ska få den vård som behövs inom rimlig tid.

Den som behöver träffa en specialist ska få göra det inom max 30 dagar efter beslut om remiss från vårdcentralen. Om specialisten bestämmer att patienten behöver behandling ska den påbörjas så snart som möjligt, senast efter 90 dagar.

Om patienten inte får vård inom vårdgarantin, har patienten rätt att byta vårdgivare.


Klagomål på vården

Om man som patient eller anhörig är missnöjd med vården kan man börja med att prata med den personal som har gett vården. Man kan även kontakta verksamhetschefen på vårdmottagningen. Räcker inte det för att lösa problemen kan man vända sig till Patientnämnden. Patientnämnden kan utreda vad som har hänt och föreslå lösningar.

Hälso- och sjukvården i Sverige måste följa lagar och regler. Om man som patient eller anhörig tycker att läkare eller annan vårdpersonal inte har följt lagar och regler kan man anmäla det till myndigheten Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: www.hsan.se

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter