درباره ما

(Om oss)

از سوی مرکز جھ تیابی در جامعھ استان استکھلم اداره م یشود Nyistockholm.se

مرکز جھت نمایی در جامعھ دبیرخانھ ای مشترک برای بیست و پنج کمون در این استان بعلاوه کمون ھوبو در استان اوپسالا،
می باشد. ما دوره جھت یابی در جامعھ برای مھاجرین تازه وارد ساکن بیست و شش کمون یاد شده را، ھماھنگ نموده و گسترش
می دھیم

کمون ھای زیر شامل این برنامھ ھمکاری م یباشند
Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje,Nykvarn,Nynäshamn, Salem, Sigtuna,Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm,Värmdö and Österåker.

دوره جھت یابی در جامعھ دوره ای برای شمایی است کھ بتازگی بھ سوئد آمد ه و مایل بھ دریافت آگاھی ھای بیشتر پیرامون تاریخ،
مردم سالاری و نظام حاکم بر جامعھ سوئد می باشید. این دوره آموزشی بھ زبان مادری شما ارائھ م یگردد و 100 ساعت، بین 4 تا تا9  ۵ هفته، به درازا می‌کشد

در این دوره شما این امکان را م ییابید کھ از طریق مباحثات، مطالب ارائھ شده از سوی مربی و تمرینات عملی، بھ تجربیات
شخصی خود و اینکھ چگونھ شما می توانید در امور جاری در جامعھ سوئد سھیم شوید، بیاندیشید

این دوره آموزشی از سوی یک مربی با تجربھ کھ دارای تحصیلات مرتبط با امر تدریس و ھمچنین علوم اجتماعی بوده و بھ
زبان مادری شما گفتگو می کند، اداره می شود

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter