شرایط زندگی خانوادگی

(Familjelivets villkor)

این قسمت حاوی مقررات موجود در زمینه ازدواج و زندگی بصورت همزی است. در این بخش همچنین مسائل مربوط به والدین، حقوق کودک، کودکیاری و تحصیل کودکان نیز مطرح می شوند. در اینجا اطلاعات در مورد کودکستان، دبستان و راهنمائی، دبیرستان، تدریس زبان مادری و چگونگی مشارکت والدین در کودکیاری و تحصیل کودکان نیز وجود دارد.


 محتوای فشرده

(Innehåll i korthet)

– مساوات یعنی اینکه زن و مرد باید از امکانات، حق و حقوق و وظایف یکسان در کلیه شئونات زندگی برخوردار باشند.

– برای خانواده در سوئد قوانین ویژه ای وجود دارد. بطور مثال مقررات مربوط به ازدواج، زندگی بصورت همزی و روابط میان کودکان و والدین وجود دارد.

– سوئد کنوانسیون کودک سازمان ملل را در مورد حق و حقوق کودک امضاء نموده است. کنوانسیون کودک از این قرار است که کلیه کودکان دارای حق و حقوق و ارزش یکسان بوده و هیچ کودکی نباید مورد تبعیض واقع شود.

–  سرپرستی مشترک یعنی والدین باهم مسئولیت تصمیم گیری در مورد مسائل کودک را برعُهده دارند. سرپرستی انحصاری یعنی فقط یکی از والدین مسئولیت قضائی کودک را برعُهده دارد.

– کلیه کودکان از حق تماس فردی و منظم با هردو والدین خود برخوردارند که به حق معاشرت موسوم است.

– والدین مشترکاً مسئولیت امرارمعاش فرزند خودرا، حتی پس از جدائی برعهده دارند. اگر یک کودک نزد یکی از والدین زندگی کند والد/والده دیگر باید کمک هزینه نفقه (underhållsbidrag) پرداخت کند.

– ارتکاب جُرم در روابط نزدیک یعنی جُرمی که توسط یکی از شرکای زندگی، والدین، خواهران یا برادران یا سایر خویشاوندان به آن مرتکب می شوند. مثلاً ممکن است جُرم در رابطه با خشونت جسمانی، روحی یا جنسی باشد.

– اگر کسی مورد خشونت قرار بگیرد شکایت به پلیس مهم است.

– تنبیه کودکان در سوئد در سال 1979 ممنوع شد. یعنی تنبیه جسمانی کودک به منظور تربیت کردن وی ممنوع است.

– اگر اداره خدمات اجتماعی اطلاع پیدا کند که ممکن است کودکی در معرض خطر واقع شود باید یک تحقیقات در مورد وضعیت کودک و خانواده وی آغاز کند و تشخیص دهد چه کمکی لازم است.

– انواع مختلفی از کمک و حمایت برای بزرگسالان و کودکانی که در معرض خشونت و تهدید قرار می گیرند، وجود دارد.

– کودکان بین 1تا5 ساله که والدینشان به کار یا تحصیل اشتغال دارند می توانند به کودکستان یا مهدکودک خانگی بروند.

– کودکستانها و مهدکودکهای خانگی همراه با والدین کار می کنند. والدین و کارکنان می توانند در جلسات پیشرفت کودک و جلسات والدین بایکدیگر ملاقات کرده و در مورد وضعیت پیشرفت کودک باهم صحبت کنند.

– دبستان و دوره راهنمائی 9 سال و برای کلیه کودکان اجباری است. وقتی کودک به سن 7 سالگی تمام برسد باید تحصیلات مقدماتی خودرا شروع کند.

– کودکان بین 6تا12 سال می توانند پس از مدرسه به خانه اوقات فراغت (fritidshem) بروند مشروط برآنکه والدینشان به کار یا تحصیل اشتغال داشته باشند.

– برای نوجوانانی که تحصیلات ابتدائی و راهنمائ یخود را به پایان رسانده باشند دبیرستان وجود دارد. دوره های دبیرستانی سه ساله هستند.

– مدرسه کودکان دارای نیازهای ویژه (särskolan) مدرسه ای است که کودکان و نوجوانان دارای معلولیت روحی به آن می روند تا از آموزش سازگار با نیازهای خود بهره مند شوند.

– کودکان و نوجوانانی که در خانه بزبان دیگری بغیر از سوئدی تکلم می کنند می توانند آموزش زبان مادری دریافت کنند. فراگیری زبان مادری برای کودک مهم است تا بتواند آسانتر پیشرفت کند و زبان سوئدی را نیز بیاموزد.

– مدارس بمنظور مشارکت والدین در امر تحصیل کودک، جلسات والدین و گفتگو در زمینه پیشرفت کودک برگزار می کنند.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter