ازدواج و زندگی بصورت همزی

(Äktenskap och samboende)

‫قانون های ویژه ای در مورد خانواده در کشور سوئد اعتبار دارد. در این‬ قانون ها مصوباتی در باره ازدواج، همزی بودن و مناسبات بین اولیاء و‬ کودکان وجود دارد. قانون خانواده مربوط به حقوق و تکالیفی است که‬ زوجین در برابر یک دیگر دارند‬.


‫ازدواج‬

(Äktenskap)

‫ازدواج بین دو شخص بزرگ سال صورت میگیرد. این یک توافق است که‬ توسط قانون ویژه ای به نام قانون ازدواج تنظیم میشود. بر اساس قانون‬ هر یک از زوجین مسئولیت تأمین معاش خود و همسرش را دارد. این بدان‬ معناست که زوجین در برابر اقتصاد و کارهای خانه مسئولیت دارند. اگر‬ ‫زوجین دارای فرزند باشند، هردو مسئولیت تأمین معاش آن فرزند را دارند‬.

‫از تاریخ ۱ می 2009  ازدواج ربطی به جنسیت ندارد. این بدان معناست که افراد هم جنس نیز میتوانند با هم ازدواج کنند، درست‬ ‫مانند زوجی که مرکب از دو جنس مخالف باشد.


‫ازدواج کردن‬

(Att gifta sig)

‫برای ازدواج کردن ضروری است که شما نخست از اداره مالیات درخواست‬ گواهی رسیدگی به موانع نکاح بکنید. این بدان معناست که اداره مالیات کنترل‬ ‫خواهد کرد که آیا بر اساس قانون موانعی برای ازدواج شما وجود دارد یا نه‬.

‫یکی از موانع ازدواج آنست که برای نمونه یکی از طرفین زیر 18  سال سن‬ ‫داشته باشد و یا آنکه یکی از آنان متأهل باشد‬.

هر زن یا مردی خود آزادانه انتخاب میکند که با چه کسی ازدواج کنند‬-
ازدواج به اصطلاح اجباری بر اساس قانون ممنوع است‬.

‫شما میتوانید تصمیم بگیرید که یک عقد مذهبی نزد یکی از مجامع مذهبی‬ داشته باشید.  شخصی که خطبه عقد را جاری میکند باید مجوز‬ ‫جاری کردن خطبه عقد را داشته باشد تا آن عقد بر اساس قانون اعتبار داشته‬ باشد‬.

‫شما میتوانید تصمیم بگیرید که یک عقد بورژوائی نیز داشته باشید. در‬ این صورت عقد شما توسط کارمندی که از سوی استانداری منصوب شده‬ است، ثبت میشود‬.


‫همزی بودن‬

(Samboförhållande)

‫یک زوج همزی دو تن هستند که در مناسباتی که همانند ازدواج است با هم‬ زندگی میکنند. یک زوج همزی ممکن است یک جنسیت داشته باشند یا از‬ جنس مخالف باشند‬.
‫در قانون همزی بودن آمده است که همزی ها دارای کدام حقوق قانونی در‬ ‫برابر یکدیگر هستند. یک زوج همزی دارای حقوق و تکالیفی مانند یک زوج‬ ازدواج کرده در برابر یکدیگر نیستند، برای نمونه در هنگام جدائی و یا مرگ‬.


‫طلاق و جدائی‬

(Skilsmässa och separation)

قانون های مختلفی برای طلاق و جدائی وجود دارد‬.

‫طلاق‬

(Skilsmässa)

‫زوج های متأهلی که میخواهند ازدواج خود را پایان دهند، میتوانند‬ ‫درخواست طلاق را به دادگاه تسلیم کنند‬.

‫هنگامی که زوجین موافق باشند که جدا شوند، طلاق میتواند بیدرنگ جاری‬ شود به این شرط که آنان فرزند زیر16  سال نداشته باشند. اگر زوجین‬ دارای فرزند زیر 16  سال باشند، بایستی یک مدت به اصطلاح تأمل شش‬ ‫ماهه منظور شود. سپس طلاق میتواند جاری شود‬.

‫اگر تنها یکی از زوجین بخواهد جدا شود، وی حق دارد پس از یک مدت تأمل‬ شش ماهه این کار را انجام دهد‬.

‫هنگامی که یک زوج از هم جدا میشوند، بایستی اموال خود را تقسیم کنند‬ یعنی همه اموال زوجین بایستی بین آنان تقسیم شود. برای دریافت اطلاعات‬ بیشتر درباره تقسیم اموال میتوانید به کمون یا به یک وکیل مراجعه کنید‬.

‫جدائی همزی ها‬

(Separation vid samboförhållande)

‫شما که همزی هستید دارای حقوق قانونی و حفاظت مالی همانند آنان که‬ ازدواج کرده اند نیستید. قانون میگوید که اگر یک مناسبات همزی بودن پایان‬ ،‫یابد، بایستی آنان چیزهائی را که در طی مدت زندگی مشترکشان خریده اند‬ بین هم تقسیم کنند. در صورتی که همزی ها بخواهند میتوانند مانند متأهلین‬ اموال خود را تقسیم کنند‬.

‫مشاوره خانواده‬

(Familjerådgivning)

‫زوج هائی که در مناسبات خود دشواری دارند و یا مایل هستند در هنگام طلاق‬ حمایت دریافت کنند، میتوانند به مشاور خانواده مراجعه کنند. مشاور خانواده‬ به زوجین کمک خواهد کرد که مشکلات خود را حل کنند. برای وقت گرفتن‬ نزد مشاور خانواده میتوانید با کمون خود تماس بگیرید‬.


ارث‬

(Arv)

‫قانون ویژه ای وجود دارد به نام قانون ارث که مشخص میکند چه کسی از‬ فرد متوفی ارث میبرد. قانون های مختلفی برای افراد متأهل و همزی وجود‬ دارد. نحوه ارث بردن از همدیگر میتواند بر اساس وصیت نامه تغییر کند. اما‬ کودکان همواره حق دارند از پدر و مادر خود ارث ببرند و دختران و پسران‬ از ارث یکسان برخوردار میشوند‬.

‫برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره قانون ارث و نوشتن وصیت نامه‬ میتوانید با یک وکیل تماس بگیرید‬.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter