‫حقوق کودکان‬

forskolan_stangholmsbacken_9450

(Barns rättigheter)


‫پیمان نامه حقوق کودکان‬

(Barnkonventionen)

‫پیمان نامه سازمان ملل در مورد حقوق کودکان که غالبا پیمان نامه حقوق‬ کودکان نامیده میشود درباره حقوق کودکان است و شایسته است که در‬ مورد همه کودکان جهان اعتبار داشته باشد‬.

‫سوئد پیمان نامه حقوق کودکان را امضا کرده است. تقریبا همه کشورهای‬ جهان این پیمان نامه را امضا کرده اند. این بدان معناست که سوئد قول داده‬ است تا از موازین پیمان نامه حقوق کودکان پیروی کند‬.

‫مهم ترین نکات پیمان نامه حقوق کودکان درباره آنست که همه کودکان از‬ حقوق یکسان بهره مند هستند و هیچ کودکی نباید مورد تبعیض واقع شود‬. کودکان از حق زندگی و رشد برخوردار هستند و آنان حق دارند آنگونه که‬ میخواهند فکر کنند و سخن بگویند. خیر کودکان بایستی پیوسته مد نظر و در‬ رأس امور باشد‬.


‫کارگزار امور کودکان‬

(Barnombudsmannen, BO)

‫اداره دولتی ویژه ای وجود دارد که کارگزار امور کودکان Barnombudsmannen, BO ‬ نام دارد. وظیفه این اداره دولتی پاسداری از حقوق کودکان است. هدف آنست که همه کودکان از احترام برخوردار‬ شوند و به آنان امکان رشد، آسایش، مشارکت و نفوذ داده شود‬.


‫سن های مهم‬

(Viktiga åldrar)

‫مرز سنی برای مجازات در سوئد 15  سال است. این بدان معناست که تنها‬ ‫هنگامی که کسی به 15  سالگی تمام رسیده باشد قابل مجازات است‬.

‫هنگامی که شخص به  18  سالگی تمام رسیده باشد به سن قانونی رسیده است‬.

‫آنگاه شخص حق دارد درباره زندگی خود تصمیم بگیرد و حق دارد خانواری‬ برای خودش تشکیل دهد. شخص آنگاه حق رأی خواهد داشت، می تواند‬ ازدواج کند، وام بگیرد و گواهینامه بگیرد‬.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter