مراقبت از کودکان

(Barnomsorg)

این فصل درباره مراقبت از کودکان و آموزش برای کودکان است. این فصل درباره کودکستان، دبستان، دبستان استثنائی‌ها، مرکز اوقات فراغت، دبیرستان و آموزش زبان مادری است. این فصل درباره چگونگی مشارکت پدران و مادران در مراقبت از کودکان و تحصیلات آنان نیز هست.


کودکستان آزاد

(Öppen förskola)

کودکستان آزاد کانونی است برای مادران و پدران و کودکان آنان تا بتوانند همدیگر را ملاقات کنند. کودکان و مادران و پدران آنان می‌توانند در آنجا با هم دیدار کنند و با هم بازی کنند. کارکنانی در کودکستان آزاد وجود دارد اما مادران و پدران نیز بایستی در آنجا حضور داشته باشند. کودکستان آزاد از سوی کمون یا سازمان‌های دیگر مانند کلیسا اداره می‌شود. برخورداری از خدمات این کودکستان رایگان است و بدون نامنویسی، هر گاه آنجا باز باشد، می‌توان به آنجا رفت.


کودکستان برای کودکان خردسال

(Förskola för de små barnen)

در سوئد، کودکان خردسال حق دارند هنگامی که پدر و مادر آنان سر کار هستند یا درس می‌خوانند، به کودکستان بروند. کودکان ۱ تا ۵ ساله می‌توانند به به کودکستان بروند.

هم کودکستان کمونی و هم کودکستان خصوصی وجود دارد. کودکان می‌توانند به کودکستان خانوادگی نیز بروند. در آنجا زنی در خانه خودش از کودکان مراقبت خواهد کرد. کمون‌ها در برخی موارد می‌توانند خدمات کودکستانی در غروب و شب هنگام نیز ارائه دهند، البته به شرطی که پدر و مادر آن هنگام سر کار باشند.

همه کودکستان‌ها بایستی از مقررات یکسانی پیروی کنند اما می‌توانند روش‌های گوناگون تربیتی به کار ببرند. کودکان بایستی بتوانند در کودکستان بازی کنند، مورد مراقبت قرار گیرند، یاد بگیرند، از امنیت برخوردار شوند و رشد کنند. کودکانی که دارای زیان مادری دیگری غیز از سوئدی دارند، این امکان را خواهند داشت که هم زبان سوئدی و هم زبان مادری خود را رشد دهند.

پاره‌ای از کارکنان کودکستان دارای آموزش دانشگاهی هستند. آنان آموزگار کودکستان نامیده می‌شوند. دیگر کارکنان دارای آموزش دبیرستانی هستند. آنان مربی کودکستان نامیده می‌شوند.

برای درخواست جا در کودکستان کمونی بایستی با کمون خود تماس بگیرید. کودکستان‌های خصوصی صف‌های ویژه خود را دارند و برای درخواست جا در آن کودکستان‌ها بایستی مستقیماً با آنها تماس گرفت. بابت استفاده کودکتان از کودکستان بایستی یک هزینه بپردازید. هزینه کودکستان‌های خصوصی و کمونی یکسان است. این هزینه بر اساس درآمد شما تعیین می‌شود.


آغاز ورود کودک به کودکستان

(Inskolning på förskola)

هنگامی که یک کودک به کودکستان وارد می‌شود، مهم است که وی در آرامش به محیط و همه انسان‌های جدید عادت کند و به آنجا مأموس شود. این موقعیت به پدر و مادر نیز این امکان را می‌دهد که با محیطی که به بخش مهمی از زندگی روزمره کودک مبدل می‌شود، آشنا شوند.


مشارکت پدر و مادر در مراقبت از کودکان در کودکستان

(Föräldrars delaktighet i barnomsorgen)

برای آنکه مراقبت از کودکان در کودکستان هر چه بهتر باشد، کودکستان و کودکستان خانگی کوشش دارند تا با پدران و مادران همکاری کنند. این همکاری از طریق گفتگوهای فصلی، دیدار با پدران و مادران و انواع دیگر همفکری بین پدر و مادرها و کارکنان کودکستان می‌توانند همدیگر را ببینند و درباره وضعیت کودک در کودکستان با هم گفتگو کنند.

این برای کودک مثبت است که احساس کند پدر و مادر به کودکستان رفتن وی توجه دارند و پدر و مادر نیز درک درستی از وضعیت روزمره و رشد کودک خواهند داشت. 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter