‫بزهکاره در خانواده‬

(Brott inom familjen)

خشونت و تهدید همواره تعرض یک انسان به انسان دیگر است و بر اساس قانون سوئد جرم است. بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل، نمی توان هیچ انسانی را در معرض خشونت قرار داد.

‫بزهکاری در مناسبات خصوصی یک قانون شکنی به حساب می آید و توسط‬ همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر یا دیگر خویشاوندان صورت می گیرد‬. این خشونت میتواند بدنی، روحی یا جنسی باشد. این میتواند به شکل نیز‬ باشد که یکی از زوجین همسر خود را کنترل میکند، مجبور میکند، تهدید‬ میکند و یا وی را حبس میکند. همه گونه قانون شکنی در مناسبات خصوصی‬ میتواند منجر به مجازات زندان شود‬.

‫اینگونه قانون شکنی در همه قشرهای اجتماعی، در همه گونه مناسبات و در‬ سراسر جهان روی میدهد. این قانون شکنی ها غالبا در خانه روی میدهد‬.

‫دلایل خشونت و ستم ممکن است گوناگون باشد. گاهی خشونت و تهدید‬ در ارتباط با مصرف الکل، مواد مخدر یا بیماری روانی پیش میآید. غالبا‬ حسادت نیز در میان است یا آنکه یکی از زوجین در صدد است تا بر دیگری‬ کنترل اعمال کند. چنین خشونتی ممکن است ناشی از طرز تفکر موسوم به‬ ناموسی نیز باشد. در اینصورت با اشاره با ناموس و شرف خانواده، زندگی‬ زنان و دختران یا پسران کنترل میشود‬.

 

‫کودکان چگونه تحت تأثیر قرار میگیرند؟‬

(?Hur påverkas barnen)

،‫کودکانی که در خانواده هائی زندگی میکنند که در آنجا خشونت روی میدهد‬ تقریبا همیشه به گون های آسیب میبینند. این آسیب ممکن است به شکل‬ اضطراب و دلشوره، افسردگی و یا رفتار تهاجمی در برابر دیگر کودکان‬ باشد. این موارد ممکن است هنگامی نیز روی دهد که تصور میشود آن کودک‬ خشونت یا تهدید را مشاهده نکرده یا متوجه آن نشده است. کودکی که شاهد‬ خشونت در مناسبات خصوصی بوده است، بر اساس قانون سوئد به عنوان‬ یک قربانی تلقی میشود‬.


شکایت به پلیس‬

(Polisanmälan)

.‫اگر شما در معرض بزهکاری بوده اید مهم است که به پلیس شکایت کنید‬ شکایت به پلیس ممکن است راهی برای پایان دادن به خشونت و توهین ها‬ باشد‬.

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter