‫خشونت نسبت به کودکان‬

(Våld mot barn)

‫نه پدر و مادر و نه دیگر بزرگسالان حق ندارند به گونه ای با کودکان‬ بدرفتاری کنند. جامعه بایستی به همه اشکال در برابر تنبیه بدنی و تعرضات‬ ‫جنسی از کودکان محافظت کند‬.

‫تنبیه بدنی کودکان در سال ٩۷٩۱ ممنوع شد زیرا خشونت به کودکان آسیب‬ میرساند. این بدان معناست که بر اساس قانون تنبیه بدنی کودکان به دلایل‬ تربیتی ممنوع است. شخصی که یک کودک را کتک میزند یا به وی توهین‬ ‫میکند میتواند به این دلیل مجازات شود‬.

خشونت علیه کودکان میتواند از این موارد باشد‬:

‫• تنبیه بدنی – هنگامی است که یک بزرگسال یک کودک را کتک بزند، لگد‬ بزند، تکان دهد، گاز بگیرد یا به شکل دیگری به وی آسیب برساند‬.

‫• تنبیه روانی – هنگامی است که یک بزرگسال یک کودک را تهدید کند، به‬ وی توهین کند یا وی را بترساند‬.

• نقص در تربیت – هنگامی است که یک بزرگسال از دادن خوراک‬ – پوشاک، بهداشت و درمان کوتاهی میکند و به شکل دیگری در مراقبت‬ از کودک کوتاهی میکند‬.

بر اساس قانون جزا بزرگسالان حق ندارند با کودکان زیر 15  سال مناسبات‬ جنسی داشته باشند. مناسبات جنسی بزرگسالان با کودکان به عنوان جرم‬ ‫بسیار جدی تلقی میشود‬.


‫قطع کردن اندام جنسی و ختنه‬

(Könsstympning och omskärelse)

‫قطع کردن اندام جنسی یا ختنه زنان بر اساس قانون سوئد ممنوع است و حتی‬ اگر در بیرون از سوئد نیز روی دهد قابل مجازات است. تدارک قطع کردن‬ اندام جنسی یا ختنه زنان نیز ممنوع است‬.

‫اگر ختنه کردن پسران توسط پزشک دارای پروانه انجام شود، بر اساس قانون‬ مجاز است‬.


‫وظیفه گزارش دهی به اداره خدمات اجتماعی‬

(Anmälningsplikt till socialtjänsten)

‫بزرگسالانی که در جریان کار خود با کودکانی روبرو میشوند که احتمالا‬ کتک خورده اند، شاهد خشونت بوده اند یا به شکل دیگری در وضعیت بدی‬ بوده اند، بر اساس قانون باید موضوع را به اداره خدمات اجتماعی گزارش‬ دهند تا آن کودکان و خانواده های آنان کمک و حمایت دریافت کنند. این کار‬ وظیفه گزارش دهی نام دارد‬.

‫اگر اداره خدمات اجتماعی بداند که احتماال کودکی در وضعیت بدی است‬ بایستی وضعیت آن کودک و خانواده اش را بررسی کند تا پی ببرد که چه‬ نیازی به کمک هست. اگر آن کودک در معرض ضرب و جرح یا تعرض‬ جنسی قرار گرفته باشد، موضوع به پلیس گزارش میشود تا پلیس موضوع‬ بزهکاری را بررسی کند‬.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter