ስራሕን ትምህርትን


ሽወደን ናይ ፍልጠትን ምህሮን ነዊሕ ልምዲ ኣለዋ። ኣብዚ ክፋል’ዚ ከመይ ገይርካ ከም እትምዕብልን ከም እትዓብን ከምኡ`ውን ብመንገዲ ትምህርትን ስራሕን ኣቢልካ ሓደስቲ ነገራት ክትመሃር ኢኻ። አንታይ ከም እትደልን ብዛዕባ ሕሉፍ ተሞክሮኻን ኣመልኪትካ ኣዕሚቕካ ንክትሓስብ ዕድል ክትረክብ ኢኻ። ምናልባት`ውን ዕዳጋ-ስራሕ ከመይ ከምዝሰርሕ ወይ`ውን ንኣካዳምያዊ ድሕረ-ባይታ ዝምልከት ዘለዉ ናይ ፈተና ዕድላት ዝምልከት፣ ወይ`ውን ናይ ውልቂ ትካል ከመይ ከም እትጅምር ዝምልከቱ ብዙሓት ሕቶታት ክህልዉኻ ይኽእሉ።

 

• ኣብ ሽወደን ክረኽቦም ዝኽእል ዕድላት ኣየኖት ኢዮም?

• ሓደ ሰብ ስለምንታይ ቀረጽ ይኸፍል?

•`ዕድመ-ምሉእ ምህሮ` ማለት እንታይ ኢዩ?

• ኣብ ቦታ ስራሕ ዘለዉኒ ዓይነታት መሰላትን ግቡኣትን እንታይ ኢዮም?

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter