Starta eget företag – tigrinja

Arbete och försörjning | Söka jobb | Starta eget företag
www.arbetsformedlingen.se

ተወሳኺ ሓበሬታ

(Mer information)

ናይ ባዕልኹም ትካል ክትምስርቱ ምስ እትሓሰቡ ሰፊሕ ዕድላት ሃልዩ፡ ነቶም ትካል ክምስርቱ ዝደልዩ ዝወሃብ ነጻ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ውን ኣለኩም።

ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ከምኡ ውን ብየማን ዝርከብ ሊንኪታት፡ ንምምስራት ትካላት ዝምልከት እንታይ ዓይነት ሓበሬታ ክልገሰልኩም ይኽእል ዝብል፡ ዝርዝር ኣለኩም።

ኮምፓንዮን ኢ ስቶክሆልም ሌን (Coompanion i Stockholms län)

ትካል ኮምፓንዮን ኢ ስቶክሆልም ሌን፡ ነቶም ብሓባር ትካል ክምስርቱ ዝደልዩ ሰባት፡ ነጻ ምኽርን ሓበሬታን (ካብ ሓሳብ ክሳብ ትግባሬ) ዝህብ ትካል እዩ።

ኒፎረቶጋር-ሰንትሩም (NyföretagarCentrum)
ኒፎረቶጋር-ሰንትሩም፡ ንምምስራት ትካላት ዝምልከት፡ ነጻ ናይ ምኽርን ሓበሬታን ኣገልግሎታት ዝህብ ትካል ኮይኑ፡ ኣብዘን ዝስዕባ ከተማታት ጨናፍራት ኣለዎ፡- ስቶክሆልም፡ ሶለንቱና፡ ቴቢ፡ ዳንደሪድ፡ ቡትሺርካ፡ ሪንከቢ-ሺስታ ከምኡ ውን ኣብ ምዕራብ-ስቶክሆልም።

 

 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter