Vem har rätt till samhällsorientering?

Person med uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt till samhällsorientering. De personer som ingår i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen och bor i någon av de samverkande kommunerna har rätt till samhällsorientering organiserad av Centrum för samhällsorientering i Stockholms län. Alla samverkande kommuner finns här.


Även anhöriginvandrare har rätt till samhällsorientering
Sedan 2013 har även vissa anhöriginvandrare rätt till samhällsorientering. Enligt lagen (2013:156) är kommunerna skyldiga att erbjuda samhällsorientering för ytterligare nyanlända invandrare utöver de som omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”. Denna målgrupp kallas för utökad målgrupp.

Den utökade målgruppen är:
Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och har varit folkbokförda i en kommun i högst tre år. (Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.) De ska vara medborgare i ett land utanför EES-området/Schweiz. Beroende på vilket uppehållstillstånd deras anknytningsperson har får många i denna målgrupp redan ta del av etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen och anmäls alltså därigenom till kursen. Men om deras anknytningsperson bott i Sverige längre än sex år alternativt har svenskt medborgarskap, har anhöriginvandrare inte rätt till etableringsprogrammet, men de har rätt till samhällsorientering.

De som inte omfattas är:
• De som går i gymnasieskola
• Arbetskraftsinvandrare
• Gäststuderande och gästforskare och deras familjemedlemmar

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring.
Personer som inte ingår i målgrupperna kallas övriga. De får läsa kursen mot en kostnad från kommunen. Kontakta Centrum för samhällsorientering för att få veta mer om det. 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter