Vem har rätt till samhällsorientering?

Person med uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl har rätt till samhällsorientering. De personer som ingår i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen och bor i någon av de samverkande kommunerna har rätt till samhällsorientering organiserad av Centrum för samhällsorientering i Stockholms län. Alla samverkande kommuner finns här.


Även anhöriginvandrare har rätt till samhällsorientering
Sedan 2013 har fler nyanlända invandrare än tidigare rätt till samhällsorientering. Enligt lagen om detta (2013:156) är kommunerna skyldiga att erbjuda samhällsorientering för ytterligare nyanlända invandrare utöver de som omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”. Denna målgrupp kallas för utökad målgrupp.

Den utökade målgruppen är:
Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och har varit folkbokförda i en kommun i högst tre år. (Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun). De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz. Beroende på vilket uppehållstillstånd deras anknytningsperson har, eller om den personen har svenskt medborgarskap, får många i denna målgrupp redan ta del av etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen och anmäls alltså därigenom till kursen.

De som inte omfattas är:
• De som går i gymnasieskola
• Arbetskraftsinvandrare
• Gäststuderande och gästforskare och deras familjemedlemmar

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring.
Personer som inte ingår i målgrupperna kallas övriga. De får läsa kursen mot en kostnad från kommunen. Kontakta Centrum för samhällsorientering för att få veta mer om det. 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter