Polis och domstol

Rättsväsendet arbetar för människornas trygghet och säkerhet. Målet är att minska brottsligheten och att öka människors trygghet.

Polisen

Polisen arbetar med att förebygga brott. Om man har varit med om ett brott eller om man har sett ett brott ska man anmäla det till polisen.

Vid akuta situationer ring SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vid icke akuta situationer ring 114 14 eller anmäl brottet på polisens webbplats: polisen.se/
Information finns på lättläst svenska och på engelska.


Domstolarna

Svenska domstolar ska vara opartiska och självständiga. Det betyder att varken riksdag, regering eller någon annan myndighet får lägga sig i hur domstolen dömer i ett fall.

De domstolar som avgör i brottmål och tvistemål kallas för allmänna domstolar. Brottmål är när någon är misstänkt för att ha begått ett brott. Tvistemål är när två personer inte kan komma överens om till exempel ett köpeavtal, ett arv eller vid en skilsmässa.


Vad händer efter ett brott?

Om ett brott har skett ska det anmälas till Polisen. Polisen utreder brottet för att fastställa hur det har gått till och leta efter bevis. Om det finns tillräckligt mycket bevis kan brottet tas upp i domstol.

Både den som misstänks för brottet och den som utsatts för brottet ska komma till domstolen tingsrätten. Personer som har sett brottet, vittnen, kan också bli kallade för att vittna. Tingsrätten ska bedöma om den tilltalade är skyldig och vilket straff han eller hon ska få.

Straff kan vara böter, att den dömde ska betala pengar, eller fängelse. Straff kan också vara en villkorlig dom, som betyder att den dömde slipper fängelse men att myndigheterna ska kontrollera den dömde en viss tid. Dödsstraff tillämpas inte.

Om man är missnöjd med domen från tingsrätten kan man överklaga den till domstolen hovrätten. Både den som dömts för ett brott och den som utsatts för ett brott kan överklaga domen.

Det finns även en domstol som kallas för Högsta domstolen. Högsta domstolen tar bara upp brottmål som är viktiga för hur texten i lagarna ska skrivas eller om det har kommit fram nya bevis som tingsrätten och hovrätten inte har fått se.

För information och stöd till brottsoffer kan man kontakta Brottsofferjouren. Läs mer på Brottsofferjourens webbplats: www.boj.se. Brottsofferjouren kan ge stöd till brottsoffer på många olika språk.


Rättshjälp

Om man deltar i en förhandling i en domstol kan man få ekonomiskt bidrag. Staten kan betala en del av kostnaden för advokat, vilket kallas rättshjälp. Har man en hemförsäkring kan det finnas rättsskydd i den. Det betyder att hemförsäkringen betalar en del av kostnaden.

 

 

 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter